താണ്ഡവം

Released
Thandavam
കഥാസന്ദർഭം: 

ജ്യേഷ്ഠൻ സ്വാമിനാഥനെപ്പോലെ തന്റെ ഗ്രാമത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ കാശിനാഥന്റെ കഥ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: