ശ്രീകൃഷ്ണപ്പരുന്ത്

Sreekrishna Parunthu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 6 September, 1984