ശക്തി (1980)

Released
Shakthi
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 August, 1980