റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ്

Rapid Action Force
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കാസർഗോട്, തളങ്കര, മധൂർ, ചെങ്കര

rapid action movie poster