പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും

Poothumbiyum Poovalanmaarum
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 November, 1997