മിണ്ടാപ്പൂച്ചയ്ക്ക് കല്യാണം

Released
Minda Poochakku Kalyanam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഇളയ മകൾക്ക് വരനെ തേടിയിരുന്ന ബാലരാമൻ പിള്ള മൂത്ത മരുമകന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം നാട്ടിൽ എത്തുന്ന മറ്റൊരാളെ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വരനായി തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ എഞ്ചിനിയർ വരുന്നതോടെ എല്ലാം മാറിമറയുന്നു. ആരാണ് മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മിണ്ടാപൂച്ചയ്ക്ക് കല്യാണം പറയുന്നത്

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: