ഹിമവാഹിനി

Released
Himavahini
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 3 April, 1983