വനഭംഗിയിൽ നിഴൽ

വനഭംഗിയിൽ നിഴൽ

അണിവേദിയിൽ മെല്ലെ

ഒഴുകി വരുന്നൊരു

സുരവാഹിനീ ഹിമവാഹിനീ (വന..)

 

പൂനിലാ വെൺപട്ടു നീരാളം

മൂടിയുറങ്ങും താഴ്വരയിൽ

നിദ്രയില്ലാതെ

നിദ്രയില്ലാതെ അവളുടെ നിനവിൽ

പുളകിതനായ് ഞാൻ തരളിതനായ് ഞാൻ

ഏകാന്തതയെ പുണരുമ്പോൾ (വന,..)

 

കാമുകിക്കായൊരു സന്ദെശം

രാവിൻ തുടുപ്പിൻ ചേർക്കുമ്പോൾ

ലജ്ജയിൽ മുങ്ങീ

ലജ്ജയിൽ മുങ്ങി മിഴിമുനയാലേ

മറുപടിയെഴുതും അവളെയെൻ ഹൃദയം

അലരുകൾ തൂകി വിളിക്കുന്നു (വന..)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Vanabhangiyil Nizhal

Additional Info