എന്നും പുതിയ പൂക്കൾ

എന്നും പുതിയ പൂക്കൾ

എങ്ങും പുതിയ പൂക്കൾ

നമുക്ക് വേണ്ടി വിടർത്തിടുന്നു കാലം

നമുക്കു വേണ്ടി നിറച്ചിടുന്നു താലം (എന്നും...)

 

കുളിരുകൾ കോരി പടവുകളേറി

പുലരും ജീവിതമേ

നാളുകൾ തോറും മുറുകും ബന്ധം

അരുളും സൗഭാഗ്യമേ ഈ

പൂഴിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗം തീർക്കുന്നു (എന്നും..)

 

കനവുകളെല്ലാം കതിരുകൾ ചാർത്തി

ദിനവും ഉത്സവമായ്

താരിളം പാദം ഇളകും നേരം

കരളിൽ മാധവമായ് ഈ

ആലയം ഏതോ അഴകിൽ മുങ്ങുന്നൂ (എന്നും..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ennum puthiya pookkal

Additional Info