എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു

Ente Mohangal Poovaninju
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: