ചക്കനി രാജ

ആ... ധധനിസാ ധനിസാ ധനിസാ ധനി പധ മപ മധാ ധധനി രീ ധനി രീ ധനി രീ നിരി നിധ മപധനീ നിസനിധ പധനിധ സനിരിസ ഗസരിഗ രീഗരിരി സാരിസസ നീസനിനി ധാനിധധ പാധപപ ഗ സരിഗമപധനിസ ഗ സരിഗമപധനിസ ഗ സരിഗമപധനിസ ആ... ഉം..... ചക്കിനിരാജാ മാർഗമുയുണ്ടക ചക്കിനിരാജാ മാർഗമുയുണ്ടക ചക്കിനിരാജാ മാർഗമുയുണ്ടക

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chakkiniraja

Additional Info