മനസുലോനി മര്‍മമുനു

ആ.....
മനസുലോനി മര്‍മമുനു തെലുസുകോ
മാനരക്ഷക മരകതാംഗ -നാ
മനസുലോനി മര്‍മമുനു തെലുസുകോ
(മനസുലോനി...)

ഇനകുലാപ്ത നീ വേഗാനീ
വേരെവരുലേരു ആനന്ദ ഹൃദയ
ഇനകുലാപ്ത നീ വേഗാനീ
വേരെവരുലേരു ആനന്ദ ഹൃദയ
(മനസുലോനി...)

മുനുപു പ്രേമഗള...
മുനുപു പ്രേമഗള ദൊരവൈ സദാ
സനുവുനേലിനരി ഗൊപ്പഗാദയാ
കനികരമ്മുദോ ഈ വേളാ...
കനികരമ്മുദോ ഈ വേള
ന കരമു ബട്ടി ത്യാഗരാജ വിനുതാ
(മനസുലോനി...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Manasuloni

Additional Info

Year: 
1982