ഡാഡി

Daddy (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 24 December, 1992
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഊട്ടി

daddy movie poster