അമ്മേ നാരായണാ

Amme Narayana
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 18 April, 1984