ആയുധം

Released
Aayudham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 10 June, 1982