ആൺകിളിയുടെ താരാട്ട്

Released
Aankiliyude Tharattu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 September, 1987

ankiliyude tharatt poster