തൃശൂർ പൂരം

Thrissur Pooram

ആട് 2 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജയസൂര്യയും വിജയ് ബാബുവും ഒന്നിക്കുന്നു.