പ്രകാശ് വേലായുധൻ

Prakash Velayudhan

ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിച്ചു.