കള്ളനും പോലീസും

Kallanum Policum (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 October, 1992