വീണ്ടും ചലിക്കുന്ന ചക്രം

Veendum Chalikkunna Chakram
Producer: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 February, 1984