ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്നപൂവേ

Ithiripoove Chuvannapoove
Screenplay: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 1984

Ithiripoove Chuvanapoove. -01.wmv