കന്യക ടാക്കീസ്

Kanyaka Talkies (Virgin Talkies)
കഥാസന്ദർഭം: 

പേര് പോലെതന്നെ "കന്യക ടാക്കീസ് " ഒരു പഴയ സിനിമാപ്പുരയുടെ കഥയാണ്. നിനച്ചിരിക്കാതെ ചരിത്രത്തിലേക്ക്‌ വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ട, അല്ല ചരിത്രത്തിൽ 'ഇടം' കണ്ടെത്തിയ ഒരു സി -ക്ലാസ് സിനിമാപ്പുരയുടെ കഥ .

 

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
118മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 July, 2015
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.virgintalkies.com

QX0OTuKisOY