രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ

Rarichan Enna Pouran
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 January, 1956

rarichan enna pouran poster