മനസാ വാചാ കർമ്മണാ

Manasa Vacha Karmana
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 1979