ജൈസേ ജോസ്

Name in English: 
Jaise Jose
ജൈസേ ജോസ്
Alias: 
ജെസേ ജോസ്

ജൈസേ ജോസ് , 3 ഡോട്ട്സ് ,ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് ,ഒന്നും മിണ്ടാതെ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു