ഋഷി ശിവകുമാർ

Rishi Sivakumar
സംവിധാനം: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

വിഷ്വൽ കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ക്യാമറമാൻ എസ് കുമാറിന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഋഷി ശിവകുമാർ.