Muhammed Zameer

Muhammed Zameer's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും - M

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  ജഗദംബികേ...മൂകാംബികേ...

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  പ്രാർത്ഥനാതീർഥമാടും
  എൻ മനം തേടും
  നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ

  കരിമഷി പടരുമീ കൽവിളക്കിൽ
  കനകാംഗുരമായ് വിരിയേണം
  നീ അന്തനാളമായ് തെളിയേണം

  ആകാശമിരുളുന്നൊരപരാഹ്നമായി
  ആരണ്യകങ്ങളിൽ കാലിടറി
  കൈവല്യദായികേ സർവാർഥസാധികേ അമ്മേ..
  സുരവന്ദിതേ

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  പ്രാർഥനാതീർഥമാടും എൻ മനം തേടും
  നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ

  സ്വരദളം പൊഴിയുമീ മൺവീണയിൽ
  താരസ്വരമായ് ഉണരേണം
  നീ താരാപഥങ്ങളിൽ നിറയേണം

  ഗാനങ്ങൾ ചിറകറ്റ ശലഭങ്ങളായി
  ഗഗനം മഹാമൗന ഗേഹമായി
  നാദസ്വരൂപിണീ കാവ്യവിനോദിനീ ദേവീ...
  ഭുവനേശ്വരീ

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  പ്രാർത്ഥനാതീർഥമാടും
  എൻ മനം തേടും
  നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ

 • ആതിര വരവായി

  ആതിര വരവായീ പൊന്നാതിര വരവായീ
  നിളയുടെ പുളിനവുമിന്നാലോലം
  അഴകൊടു കമലദളം നീട്ടുന്നൂ
  മംഗല്യഹാരം ദേവിയ്ക്കു ചാർത്താൻ
  മഞ്ജു സ്വരങ്ങൾ കോർത്തൊരു ഹാരം ശ്രീരാഗമായ്
  ആതിര വരവായീ പൊന്നാതിര വരവായീ
  നിളയുടെ പുളിനവുമിന്നാലോലം
  അഴകൊടു കമലദളം നീട്ടുന്നൂ

  ഒരു കാലിൽ കാഞ്ചന കാൽ ചിലമ്പും
  മറുകാലിൽ കരിനാഗ കാൽത്താളവും (2)
  ഉൾപ്പുളകം തുടികൊട്ടുന്നുവോ
  പാൽതിരകൾ നടമാടുന്നുവോ
  കനലോ നിലാവോ ഉതിരുന്നുലകാകെ (ആതിര..)

  താരാപഥങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങീ
  താണുയർന്നാടും പദങ്ങളുമായ്
  മാനസമാകും തിരുവരങ്ങിൽ
  ആനന്ദലാസ്യമിന്നാടാൻ വരൂ
  പൂക്കുടയായ് ഗഗനം
  പുലർകാല കാന്തിയലിയേ
  പാർത്തുലകാകെയിതാ
  ശിവശക്തി താണ്ഡവം
  തന തധീം ധിനന തിരനധീം ധിനന
  ധിനന ധിനനന ധിനനന (ആതിര..)

 • അളകാപുരിയിൽ അഴകിൻ വനിയിൽ

  അളകാപുരിയിൽ അഴകിൻ വനിയിൽ
  ഒരു നാൾ ഒരു നാൾ ഞാൻ വരും
  കുളിർ നിഴലെഴും വഴികളിൽ വരവേൽക്കുവാൻ
  കിളിമൊഴികളായ് അരുമയാം സ്വര വന്ദനം
  മതിമുഖീ നിൻ പ്രമദ വനികയിൽ (അളകാ)

  രാജസദസ്സിൽ ഞാനണയുമ്പോൾ
  ഗാന വിരുന്നിൻ ലഹരികളിൽ
  ഞാനറിയാതെ പാടുവതുണ്ടാം രാജകുമാരീ ഉണരുണരൂ
  സുരതരു പുഷ്പ ശോഭമാം മിഴികൾ
  തെരുതെരെയെന്നെ ആർദ്രമായ് തഴുകും
  വരികയായ് ഹൃദയ വനികയിൽ (അളകാ..)

  നീ മടി ചേർക്കും വീണയിലെൻ പേർ
  താമരനൂലിൽ നറുമണി പോൽ
  നീയറിയാതെ കോർത്തരുളുന്നൂ
  രാജകുമാരാ വരൂ വരൂ നീ
  മധുരമൊരാത്മഹർഷമാമൊഴിയിൽ
  മധുകണമാറുമാ നിമിഷം
  വരികയായ് പ്രമദ വനികയിൽ (അളകാ..)

 • രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ

  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

  പകലൊളി പോലുമീ ഹേമന്തസന്ധ്യയില്‍ കനലിതളായ്
  ചെറുനിഴലിന്‍ ചിരാതില്‍ മുനിഞ്ഞു സാന്ത്വനനാളം
  ഏകാന്തസഞ്ചാരിതന്‍ പാഴ്മോഹങ്ങളില്‍
  കുളിരല ഇളകുമോരണിനിത നിമിഷവും ഇതാ ഇതാ വിമൂകമായ്
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

  മപസ പപ മപസ മാപനി മപ മപധപ മപ രിമഗ
  ഗരിമാഗ സനിസ സനി റിസ നിധനി നിധ സനി ധപധപമഗ
  സഗമപനിസരിഗമഗസനിധപമഗാപ
  കേഴുകയല്ലോ തോരാത്ത മനവുമായ്‌ പൂമ്പുഴകള്‍
  മണിക്കുയിലിന്‍ സ്വനങ്ങളില്‍
  എങ്ങോ സാന്ദ്രവിലാപം
  വിതുമ്പുന്നു നീലാംബരി ഈ സാരംഗിയില്‍ ജതികളില്‍ ഒഴുകിയ നൂപുര മഞ്ജരി
  ഇതാ ഇതാ വിമൂകമായ്
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

  നിന്‍റെ നിരാമയ തുഷാരഹാരം പൊഴിയുകയായ്‌
  പൊന്മുളതന്‍ കിനാവുകള്‍
  മെല്ലെ തേങ്ങുകയായ്
  ആലോലമന്ദാരിയായ് വെണ്‍മേഘങ്ങളില്‍
  തളിര്‍ വെയിലുരുകിയ തരളിതനിമിഷവും ഇതാ ഇതാ വിമൂകമായ്

  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

 • യാമം മോഹനയാമം

  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  പൊന്നഴകേഴും വിരിയാറായ് മഴവില്‍പ്പടവില്‍
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

  കൊഞ്ചി കോമള രാഗം
  ഉള്ളം കുളിരും വീണാനാദം
  മിഴിനീര്‍പ്പൂവിന്‍ ഹൃദയം നിറയെ മോഹാവേഗം
  മന്ദം മന്ദം ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

  മണ്ണിന്‍ സ്നേഹം പോലെ
  കാണാക്കിളികള്‍ ദൂരെ പാടി
  യമുനാതീരം തഴുകാന്‍ വെമ്പി തെന്നല്‍ക്കൈകള്‍
  മന്ദം മന്ദം ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  പൊന്നഴകേഴും വിരിയാറായ് മഴവില്‍പ്പടവില്‍
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

 • ദേവീ ആത്മരാഗമേകാം

  അ അ അ അ അ അ......അ അ അ...അ അ അ... അ അ അ.. അ അ അ അ...
  ദേവീ..........

  ദേവീ
  ആത്മരാഗമേകാം കന്യാവനിയിൽ സുഖദം കളഗാനം
  പകരാനണയൂ ഗന്ധർവ വീണയാകൂ നീ ദേവീ..

  സാഗരങ്ങൾ മീട്ടും സോപാനഗീതമായ്
  നിറയും നിൻ ശ്രുതിയിൽ എൻ ഗാനാലാപം
  ഗ മ രി, രി മ പ നി ധ നി മ പ നി സാ നി സ നി,
  സ നി പ മ പ മ രി സ നി സ രി മ പ നി സ രി മ പ
  സാഗരങ്ങൾ മീട്ടും സോപാനഗീതമായ് നിറയും
  നിൻ ശ്രുതിയിൽ എൻ ഗാനാലാപം
  മദനയാമിനീ ഹൃദയസൌരഭം
  തരളമാം ശലഭങ്ങളായ്
  നുകരാൻ നീ വരൂ മന്ദം                         [ദേവീ]

  പാർവണങ്ങൾ തേടും വനചന്ദ്രകാന്തിയിൽ
  സോമം പോൽ പകരൂ നിൻ രാഗോന്മാദം (2)
  മഞ്ഞണിഞ്ഞൊരീ ഗന്ധമാദനം
  തളിരിടും മദമാകുവാൻ മഴവിൽത്തേരിറങ്ങീ ഞാൻ           [ദേവീ]

 • ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ താരകം

  അ അ അ.... അ അ അ..
  അ അ അ അ.. അ അ അ അ ...അ അ
  ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ താരകം
  സായാഹ്നസാനുവിൽ വിലോലമേഘമായ്
  അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും നിന്നിൽ
  അമൃതകണമായ് സഖീ ധന്യനായ് [ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

  സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന വാരിജങ്ങളും
  ശുഭരാഗരൂപിയാം നവനീതചന്ദ്രനും (2)
  ചൈത്രവേണുവൂതും അ അ അ അ...അ അ അ
  ചൈത്രവേണുവൂതും മധുമന്ത്ര കോകിലങ്ങളും
  മേളമേകുമിന്ദ്രനീലരാത്രി തേടവേ [ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

  ആലാപമായി സ്വരരാഗ ഭാവുകങ്ങൾ
  സ ഗ ഗ സ ഗ മ പ മ ധ പ മ പ മ മ ധ നി
  സ നി ധ ഗ മ ധ നി ധ മ സ ഗ മ ധ
  മ ഗ സ നി ധ പ ധ നി സ പ മ ഗ......
  ആലാപമായി സ്വരരാഗ ഭാവുകങ്ങൾ
  ഹിമബിന്ദു ചൂടും സമ്മോഹനങ്ങൾ പോലെ (2)
  വരവല്ലകി തേടും അ അ അ അ... അ അ അ..
  വരവല്ലകി തേടും വിരഹാർദ്രപഞ്ചമങ്ങൾ
  സ്നേഹസാന്ദ്രമാകുമീ വേദിയിൽ... [ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

 • പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം

   

  പൂക്കാലം വന്നൂ പൂക്കാലം
  തേനുണ്ടോ ചുണ്ടിൽ തേനുണ്ടോ
  പൂത്തുമ്പീ ചെല്ലപ്പൂത്തുമ്പീ
  ചൂടുണ്ടോ നെഞ്ചിൽ ചൂടുണ്ടോ
  കുരുന്നില കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ
  ഏഴുനിലപ്പന്തലൊരുങ്ങി
  ചിറകടിച്ചതിനകത്തെൻ
  ചെറുമഞ്ഞക്കിളി കുരുങ്ങി
  കിളിമരത്തിന്റെ തളിർച്ചില്ലത്തുമ്പിൽ
  കുണുങ്ങുന്നു മെല്ലെ കുരുക്കുത്തിമുല്ല (പൂക്കാലം...)

  പൂത്താരകങ്ങൾ പൂത്താലി കോർക്കും
  പൂക്കാലരാവിൽ പൂക്കും നിലാവിൽ (2)
  ഉടയും കരിവള തൻ ചിരിയും നീയും
  പിടയും കരിമിഴിയിൽ അലിയും ഞാനും
  തണുത്ത കാറ്റും തുടുത്ത രാവും
  നമുക്കുറങ്ങാൻ കിടക്ക തീർക്കും
  താലോലമാലോലമാടാൻ വരൂ
  കരളിലെയിളം കരിയിലക്കിളി
  ഇണങ്ങിയും മെല്ലെ പിണങ്ങിയും ചൊല്ലി (പൂക്കാലം..)

  പൂങ്കാട്ടിനുള്ളിൽ പൂ ചൂടി നിൽക്കും
  പൂവാകയിൽ നാം പൂമേട തീർക്കും (2)
  ഉണരും പുതുവെയിലിൻ പുലരിക്കൂടിൽ
  അടരും നറുമലരിൽ ഇതളിൻ ചൂടിൽ
  പറന്നിറങ്ങും ഇണക്കിളി നിൻ
  കുരുന്നു തൂവൽ പുതപ്പിനുള്ളിൽ
  തേടുന്നു തേടുന്നു വേനൽച്ചൂടിൽ
  ഒരു മധുകണം ഒരു പരിമളം
  ഒരു കുളിരല ഇരുകരളിലും  (പൂക്കാലം..)

  ----------------------------------------------------------------------------

   

 • നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ

  നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ
  നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ
  അകലെയകലെ എവിടെയോ
  നോവിൻ അല ഞൊറിഞ്ഞുവോ (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)

  നീലമേഘമേ നിന്റെയുള്ളിലെ
  നൊമ്പരങ്ങളും പെയ്തൊഴിഞ്ഞുവോ
  കണ്ണുനീർക്കണം കന്മദങ്ങളായ്
  കല്ലിനുള്ളിലും ഈറനേകിയോ
  തേങ്ങുമ്പോഴും തേടുന്നു നീ
  വേഴാമ്പലിൻ കേഴും മനം
  ഏതേതോ കനവിന്റെ
  കനിവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ
  നോവിൻ തിര മുറിഞ്ഞുവോ  (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)  പിൻ നിലാവുമായ് മാഞ്ഞ പഞ്ചമി
  രാക്കിനാവിൽ നീ യാത്രയാകയോ
  നീന്തി നീന്തി നിൻ പാൽ നയമ്പുകൾ
  പാതി തേഞ്ഞതും നീ മറന്നുവോ
  ശശികാന്തമായ് അലിയുന്നു നിൻ
  ചിരിയുണ്ണുവാൻ കിളിമാനസം
  ഓരോരോ കരിമേഘ നിഴലായ് മൂടുന്നുവോ
  രാവിൻ മിഴി നനഞ്ഞുവോ  (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)

 • യമുനാനദിയായൊഴുകും

  യമുനാനദിയായൊഴുകും
  പ്രേമകവിതാരസമണിയാം
  മഴവില്ലിതളായ്
  വിടരാം
  സ്വപ്‌നമിളകും മലർവനിയിൽ
  ഹേമാരവിന്ദങ്ങളോളങ്ങളിൽ
  നീരാടി
  നീന്തുന്നൊരീ സന്ധ്യയിൽ
  മധുരമായ് പടരുമീ തെന്നലിൽ

  (യമുനാനദിയായ്)

  അകലെയായ് വരിശകൾ പാടും
  കിളിയുമെൻ
  ശ്രുതിയിലുണർന്നു
  അരികെ നിൻ മോഹമരന്ദം
  നുകരുവാൻ
  സ്വർഗ്ഗമൊരുങ്ങി
  മൂവന്തി മീട്ടുന്ന സ്വരലയലഹരിയിൽ
  അത്രമേൽ
  ആലോലയായ്
  ആലോലമാടുന്ന നന്ദനവനികയിൽ
  അത്രമേൽ അനുരാഗിയായ്
  സഖിയെൻ
  ഹൃദയം നിറയാൻ
  ഇനിയീ കുടിലിൽ വരുമോ

  (യമുനാനദിയായ്)

  ഗോപുരം
  നെയ്‌ത്തിരി നീട്ടി
  ഓർമ്മകൾ തംബുരു മീട്ടി
  കുഴലുകൾ കീർത്തനമേകി

  തവിലുകൾ താളമണിഞ്ഞു
  പൂത്താലിയേന്തുന്ന കൈകളിൽ
  ഇനിയുമൊരാലസ്യമെന്തേ
  സഖീ
  പുതുമോടിയുണരും കുവലയമിഴികളിൽ
  ഉന്മാദമേന്തേ സഖീ
  ഹൃദയം കവിയും
  കനവിൽ
  മദമോ മധുവോ പറയൂ

  (യമുനാനദിയായ്)

ലേഖനങ്ങൾ

Post datesort ascending
Article കാത്തിരുന്ന അവസരം - സൂര്യ Mon, 03/10/2022 - 18:43
Article ഋഷബ് ഷെട്ടി... ഇങ്ങള് ജിന്നാണോ? Sun, 02/10/2022 - 20:18
Article വഴി മാറി... മുണ്ടക്കല്‍ ശേഖരന്‍ Sun, 02/10/2022 - 18:26
Article ഗാന്ധിജി സിനിമയിൽ... Sun, 02/10/2022 - 12:44
Article രസിപ്പിച്ച് ജയറാം ചിന്തിപ്പിച്ച് വിക്രം ബുധൻ, 28/09/2022 - 20:21
Article ആപ്പിൾ പോലുള്ള മമ്മൂട്ടി - രജനികാന്തിൻ്റെ വൈറൽ പ്രസംഗം ചൊവ്വ, 27/09/2022 - 21:13
Article ഗൗരീശപട്ടത്ത് നിന്നും ഗോവയിലേയ്ക്ക് വെള്ളി, 23/09/2022 - 20:47
Article ഉലകിതിനോടും പൊരുതിടുമിനി ഞാൻ - ഗുരു സോമസുന്ദരത്തിൻ്റെ കഥ വെള്ളി, 23/09/2022 - 18:32
Article നാഗവല്ലിയുടെ ചിത്രം-മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ കാലഭ്രംശം ബുധൻ, 21/09/2022 - 23:06
Article രണ്ട് തലമുറകളുടെ സംഗമകഥ ബുധൻ, 21/09/2022 - 19:59
Article യാത്ര - ചെരാതുകളുടെ തെളിച്ചം | യാത്രയുടെ 37 വർഷങ്ങൾ ബുധൻ, 21/09/2022 - 14:52
Article സിനിമ-സീരിയൽ അഭിനേത്രി രശ്മി ജയഗോപാൽ അന്തരിച്ചു Mon, 19/09/2022 - 12:11
Article "ആരാടോ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ? പോയി സിനിമ എടുക്കടോ...അല്ല പിന്നെ!" Sun, 18/09/2022 - 12:25
Article നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവർ അർഹിക്കുന്നു... Attention Please | സിനിമ റിവ്യൂ Sat, 17/09/2022 - 14:27
Article അനശ്വരനാകുക... പിന്നെ മരിക്കുക ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 20:13
Article ഫ്രഞ്ച്-സ്വിസ് സംവിധായകൻ ജീൻ-ലൂക്ക് ഗോദാർഡ് അന്തരിച്ചു ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 15:48
Article കുപ്പിയിൽ നിന്നും എമർജെൻസിയിലേയ്ക്ക്... ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 14:28
Article ഇരുപതു രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുനൂറ്റി അമ്പത് കോടിയിലേക്ക് Mon, 12/09/2022 - 21:12
Article ജൂണ്‍ മുതല്‍ പാല്‍തു ജാന്‍വര്‍ വരെ - ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ചൊവ്വ, 06/09/2022 - 19:16
Article പാൽതു ജാൻവർ - അതീവ ഹൃദ്യവും രസകരവുമായ കൊച്ചു സിനിമ --സിനിമ റിവ്യൂ വെള്ളി, 02/09/2022 - 16:29
Article പ്രശസ്ത ​ഗായകൻ ബംബ ബാക്യ അന്തരിച്ചു വെള്ളി, 02/09/2022 - 13:31
Article ശുഭകരമല്ലാത്ത ഈ കാലത്തിനു 'ശുഭയാത്ര' നൽകുന്ന ഓണക്കാഴ്ച്ച ബുധൻ, 31/08/2022 - 22:02
Article സ്പീൽബർഗിൻ്റെ E T - യും സത്യജിത് റേയുടെ ഏലിയനും ബുധൻ, 31/08/2022 - 12:55
Article സംഗീത സംവിധായകന്‍ ജോൺ പി വർക്കി അന്തരിച്ചു Mon, 29/08/2022 - 23:17
Article ഇന്നും നിറം മങ്ങാത്ത "വൈശാഖ സന്ധ്യ"യുടെ ചുവപ്പ്... Mon, 29/08/2022 - 23:09
Article ശ്രീധന്യ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് - സ്വാഭാവിക അഭിനയ പ്രകടനത്തിന്റെ ബിരിയാണി രസം -സിനിമ റിവ്യൂ Sat, 27/08/2022 - 14:00
Article കോഴിക്കോട്ടെ നാരായണന്മാർ വ്യാഴം, 25/08/2022 - 20:54
Article ചലച്ചിത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ ആർ. സോമശേഖരൻ അന്തരിച്ചു Mon, 22/08/2022 - 08:52
Article തിരുമുറിവ് മുതൽ തല്ലുമാല വരെ - വേഷപ്പകർച്ചയുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ബുധൻ, 17/08/2022 - 19:47
Article തല്ലുമാല - ഇടിപൊളിയുടെ വല്യ പെരുന്നാൾ, ടോവീനോയുടെ ഗ്ലാമർ പെരുങ്കളിയാട്ടം - സിനിമ റിവ്യൂ വെള്ളി, 12/08/2022 - 16:26
Article ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് - സാധാരണക്കാരന്റെ നിയമ പോരാട്ടം - സിനിമ റിവ്യൂ വ്യാഴം, 11/08/2022 - 17:50
Article നടൻ സജീദ് പട്ടാളം അന്തരിച്ചു Sat, 06/08/2022 - 18:34
Article പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജി.എസ്.പണിക്കർ അന്തരിച്ചു വ്യാഴം, 04/08/2022 - 11:34
Article നിര്‍മ്മാതാവ് ശാരദ കൊട്ടാരക്കര അന്തരിച്ചു ബുധൻ, 27/07/2022 - 21:22
Article നിങ്ങളെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മലയൻകുഞ്ഞ് | സിനിമാ റിവ്യൂ ചൊവ്വ, 26/07/2022 - 18:33
Article പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജെ ഫ്രാൻസിസ് അന്തരിച്ചു Mon, 25/07/2022 - 19:27
Article മഹാവീര്യർ -- ധീരമായ പരീക്ഷണം I സിനിമാ റിവ്യൂ Mon, 25/07/2022 - 16:29
Article പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജി ആർ ദാസ് അന്തരിച്ചു Mon, 25/07/2022 - 10:20
Article 2020ലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു വെള്ളി, 22/07/2022 - 19:37
Article മഹാവീര്യരിലെ വീരന്മാർ ബുധൻ, 20/07/2022 - 17:38
Article വിമെൻസ് കോളേജിലെ ദുൽഖറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ ആകുന്നു ചൊവ്വ, 19/07/2022 - 10:27
Article m3dbcafe ലോഞ്ച് ചെയ്തു Sun, 17/07/2022 - 16:02

Entries

Post datesort ascending
Artists ജയശ്രീ ടി Sun, 02/10/2022 - 21:37
Artists വസന്ത് കുമാർ വ്യാഴം, 29/09/2022 - 19:40
Lyric ആഷാഢത്തിലെ ആദ്യദിനത്തിലെന്‍ Sun, 18/09/2022 - 19:45
Artists കൃഷ്ണൻകുട്ടി Sat, 17/09/2022 - 19:46
നിർമ്മാണം കെ.എ. സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് Sat, 17/09/2022 - 19:27
ബാനർ നഗരി മേനക കമ്പയിൻസ് Sat, 17/09/2022 - 19:24
Artists വായു നന്ദന റാവു Sat, 17/09/2022 - 19:01
Film/Album ഐ ലൗ യു Sat, 17/09/2022 - 18:59
Artists മഹേശ്വരി ശ്രീറാം ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 01:13
Lyric ദൂരേ കരളിലുരുകുമൊരു വെള്ളി, 09/09/2022 - 12:33
Artists നെടുമുടി മണി ചൊവ്വ, 06/09/2022 - 19:37
Artists ശേഷഗിരി റാവു ചൊവ്വ, 30/08/2022 - 20:10
Film/Album വീരസിംഹം ചൊവ്വ, 30/08/2022 - 20:08
Artists മോഹൻ ചൊവ്വ, 23/08/2022 - 15:15
Artists ദേവരാജ് ചൊവ്വ, 23/08/2022 - 14:56
Artists ചിദംബര പളനിയപ്പൻ Mon, 22/08/2022 - 18:32
Film/Album ഏകൻ അനേകൻ Mon, 22/08/2022 - 18:22
Artists പി.കെ. ഓമനയമ്മാൾ Mon, 15/08/2022 - 14:55
Artists ഷുക്കൂർ ചീനമ്മടത്ത് Sun, 14/08/2022 - 21:23
Artists ശാന്തമ്മ വ്യാഴം, 11/08/2022 - 07:11
Artists ഇന്ദിര ബുധൻ, 10/08/2022 - 19:10
Artists മിനി ബുധൻ, 10/08/2022 - 18:54
Artists സന്തോഷ്‌ വ്യാഴം, 04/08/2022 - 19:55
Artists കിരൺ ചൊവ്വ, 02/08/2022 - 20:54
Artists ജലജ Mon, 01/08/2022 - 20:35
Artists വിൻസെന്റ് Mon, 01/08/2022 - 20:13
Artists വരലക്ഷ്മി Sat, 23/07/2022 - 19:37
Artists മംഗള അയ്യർ Sun, 17/07/2022 - 10:01
Artists ശങ്കർ ചൊവ്വ, 12/07/2022 - 20:38
Artists വിജയൻ വെള്ളി, 08/07/2022 - 21:55
Artists മിനി വെള്ളി, 08/07/2022 - 08:54
Artists കെ വി ഭാസ്കരൻ വ്യാഴം, 07/07/2022 - 14:53
Artists സരിത നായർ ബുധൻ, 06/07/2022 - 16:56
Artists മനോജ്‌ ചീക്കിലോട് ചൊവ്വ, 05/07/2022 - 14:43
Artists ബേബി സുമ കൊണ്ടോർപ്പിള്ളി ചൊവ്വ, 05/07/2022 - 14:24
Artists ശ്രീജ മേനോൻ Sun, 03/07/2022 - 22:19
Lyric എന്നെത്തേടി Sun, 03/07/2022 - 20:22
Artists ഷൈമ Sun, 03/07/2022 - 20:16
Lyric മണ്ണിൽ വിണ്ണിൽ Sun, 03/07/2022 - 20:14
Lyric മൗനം മൂളിപ്പാടും Sun, 03/07/2022 - 20:11
Artists അരുണ Sun, 03/07/2022 - 13:01
Artists ടി പി സതീശൻ Sun, 03/07/2022 - 12:26
Artists സുബ്ബലക്ഷ്മി Sun, 26/06/2022 - 22:37
Artists മിങ്ക് ബ്രാർ വെള്ളി, 24/06/2022 - 18:03
Artists ഗായത്രി ദേവി കാംമ്പ്രത്ത് ചൊവ്വ, 21/06/2022 - 16:27
Artists അമലേന്ദു കെ രാജ് Mon, 20/06/2022 - 17:11
Artists ബെന്ന ജോൺ Sat, 16/04/2022 - 20:57
Artists ബെന്ന ജോൺ Sat, 16/04/2022 - 20:57
Artists ശക്തിവേൽ ബുധൻ, 23/03/2022 - 16:06
Artists വർഷ വിശ്വനാഥ് Sun, 09/01/2022 - 01:38

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
കാത്തിരുന്ന അവസരം - സൂര്യ Mon, 03/10/2022 - 18:43
ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ Mon, 03/10/2022 - 11:07
ശ്യാമഗാനതരംഗിണി (വിഷാദഗാനങ്ങൾ Vol 2) Sun, 02/10/2022 - 23:55
അലാവുദ്ദീനും അൽഭുതവിളക്കും Sun, 02/10/2022 - 21:40
അഭിനയം Sun, 02/10/2022 - 21:38
ജയശ്രീ ടി Sun, 02/10/2022 - 21:37
വഴി മാറി... മുണ്ടക്കല്‍ ശേഖരന്‍ Sun, 02/10/2022 - 20:21
ഋഷബ് ഷെട്ടി... ഇങ്ങള് ജിന്നാണോ? Sun, 02/10/2022 - 20:18
ഗാന്ധിജി സിനിമയിൽ... Sun, 02/10/2022 - 12:45
ആഷാഢത്തിലെ ആദ്യദിനത്തിലെന്‍ Sat, 01/10/2022 - 22:54
ചട്ടമ്പി കൃഷ്ണൻ Sat, 01/10/2022 - 22:21
സുഗന്ധ ശീതള വസന്തകാലം Sat, 01/10/2022 - 22:17
ഇര തേടുന്ന മനുഷ്യർ Sat, 01/10/2022 - 22:10
കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത Sat, 01/10/2022 - 18:09
ഒളിക്കുന്നുവോ മിഴിക്കുമ്പിളിൽ Sat, 01/10/2022 - 13:36
ശിവജി വെള്ളി, 30/09/2022 - 15:03
ദന്തഗോപുരം വ്യാഴം, 29/09/2022 - 19:52
വസന്ത് കുമാർ വ്യാഴം, 29/09/2022 - 19:40
ചന്തു ജഗന്നാഥൻ ബുധൻ, 28/09/2022 - 21:26
ബേബി ജിനു ബുധൻ, 28/09/2022 - 21:18
രസിപ്പിച്ച് ജയറാം ചിന്തിപ്പിച്ച് വിക്രം ബുധൻ, 28/09/2022 - 20:52
പൊന്നരഞ്ഞാണം ബുധൻ, 28/09/2022 - 13:08
പഞ്ചവടിപ്പാലം ബുധൻ, 28/09/2022 - 13:07
ഉത്തമൻ ബുധൻ, 28/09/2022 - 13:05
ആപ്പിൾ പോലുള്ള മമ്മൂട്ടി - രജനികാന്തിൻ്റെ വൈറൽ പ്രസംഗം ബുധൻ, 28/09/2022 - 04:01
ഓപ്പോൾ ചൊവ്വ, 27/09/2022 - 19:42
കസ്റ്റംസ് ഡയറി ചൊവ്വ, 27/09/2022 - 18:10
മാന്ത്രികക്കുതിര ചൊവ്വ, 27/09/2022 - 18:09
പൂ വേണം പൂപ്പട വേണം Mon, 26/09/2022 - 22:38
അരിക്കാരി അമ്മു Mon, 26/09/2022 - 19:43
ഗോഡ്‌ഫാദർ Sun, 25/09/2022 - 11:44
സംഗീത തമ്പി Sat, 24/09/2022 - 21:31
സ്വരങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ Sat, 24/09/2022 - 21:30
പാദസരം Sat, 24/09/2022 - 21:28
പിന്നെയും പൂക്കുന്ന കാട് Sat, 24/09/2022 - 21:04
ഗൗരീശപട്ടത്ത് നിന്നും ഗോവയിലേയ്ക്ക് വെള്ളി, 23/09/2022 - 21:07
കഥയറിയാതെ വെള്ളി, 23/09/2022 - 19:54
ഉലകിതിനോടും പൊരുതിടുമിനി ഞാൻ - ഗുരു സോമസുന്ദരത്തിൻ്റെ കഥ വെള്ളി, 23/09/2022 - 19:50
ശക്തിശ്രീ ഗോപാലൻ വ്യാഴം, 22/09/2022 - 20:30
ഭഗവാൻ ദാസന്റെ രാമരാജ്യം ബുധൻ, 21/09/2022 - 18:43
യാത്ര - ചെരാതുകളുടെ തെളിച്ചം | യാത്രയുടെ 37 വർഷങ്ങൾ ബുധൻ, 21/09/2022 - 17:06
ആവണിത്തെന്നൽ ചൊവ്വ, 20/09/2022 - 21:07
അസ്തമിക്കാത്ത പകലുകൾ ചൊവ്വ, 20/09/2022 - 19:56
നിദ്ര Mon, 19/09/2022 - 20:37
മഴയോ മഞ്ഞോ കുളിരോ Sun, 18/09/2022 - 20:07
തീക്കളി Sun, 18/09/2022 - 20:05
ഐ ലൗ യു Sat, 17/09/2022 - 19:56
വായു നന്ദന റാവു Sat, 17/09/2022 - 19:53
കൃഷ്ണൻകുട്ടി Sat, 17/09/2022 - 19:46
കെ.എ. സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് Sat, 17/09/2022 - 19:27

Pages