Muhammed Zameer

Muhammed Zameer's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും - M

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  ജഗദംബികേ...മൂകാംബികേ...

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  പ്രാർത്ഥനാതീർഥമാടും
  എൻ മനം തേടും
  നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ

  കരിമഷി പടരുമീ കൽവിളക്കിൽ
  കനകാംഗുരമായ് വിരിയേണം
  നീ അന്തനാളമായ് തെളിയേണം

  ആകാശമിരുളുന്നൊരപരാഹ്നമായി
  ആരണ്യകങ്ങളിൽ കാലിടറി
  കൈവല്യദായികേ സർവാർഥസാധികേ അമ്മേ..
  സുരവന്ദിതേ

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  പ്രാർഥനാതീർഥമാടും എൻ മനം തേടും
  നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ

  സ്വരദളം പൊഴിയുമീ മൺവീണയിൽ
  താരസ്വരമായ് ഉണരേണം
  നീ താരാപഥങ്ങളിൽ നിറയേണം

  ഗാനങ്ങൾ ചിറകറ്റ ശലഭങ്ങളായി
  ഗഗനം മഹാമൗന ഗേഹമായി
  നാദസ്വരൂപിണീ കാവ്യവിനോദിനീ ദേവീ...
  ഭുവനേശ്വരീ

  സൗപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
  നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
  പ്രാർത്ഥനാതീർഥമാടും
  എൻ മനം തേടും
  നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ
  ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ

 • ആതിര വരവായി

  ആതിര വരവായീ പൊന്നാതിര വരവായീ
  നിളയുടെ പുളിനവുമിന്നാലോലം
  അഴകൊടു കമലദളം നീട്ടുന്നൂ
  മംഗല്യഹാരം ദേവിയ്ക്കു ചാർത്താൻ
  മഞ്ജു സ്വരങ്ങൾ കോർത്തൊരു ഹാരം ശ്രീരാഗമായ്
  ആതിര വരവായീ പൊന്നാതിര വരവായീ
  നിളയുടെ പുളിനവുമിന്നാലോലം
  അഴകൊടു കമലദളം നീട്ടുന്നൂ

  ഒരു കാലിൽ കാഞ്ചന കാൽ ചിലമ്പും
  മറുകാലിൽ കരിനാഗ കാൽത്താളവും (2)
  ഉൾപ്പുളകം തുടികൊട്ടുന്നുവോ
  പാൽതിരകൾ നടമാടുന്നുവോ
  കനലോ നിലാവോ ഉതിരുന്നുലകാകെ (ആതിര..)

  താരാപഥങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങീ
  താണുയർന്നാടും പദങ്ങളുമായ്
  മാനസമാകും തിരുവരങ്ങിൽ
  ആനന്ദലാസ്യമിന്നാടാൻ വരൂ
  പൂക്കുടയായ് ഗഗനം
  പുലർകാല കാന്തിയലിയേ
  പാർത്തുലകാകെയിതാ
  ശിവശക്തി താണ്ഡവം
  തന തധീം ധിനന തിരനധീം ധിനന
  ധിനന ധിനനന ധിനനന (ആതിര..)

 • അളകാപുരിയിൽ അഴകിൻ വനിയിൽ

  അളകാപുരിയിൽ അഴകിൻ വനിയിൽ
  ഒരു നാൾ ഒരു നാൾ ഞാൻ വരും
  കുളിർ നിഴലെഴും വഴികളിൽ വരവേൽക്കുവാൻ
  കിളിമൊഴികളായ് അരുമയാം സ്വര വന്ദനം
  മതിമുഖീ നിൻ പ്രമദ വനികയിൽ (അളകാ)

  രാജസദസ്സിൽ ഞാനണയുമ്പോൾ
  ഗാന വിരുന്നിൻ ലഹരികളിൽ
  ഞാനറിയാതെ പാടുവതുണ്ടാം രാജകുമാരീ ഉണരുണരൂ
  സുരതരു പുഷ്പ ശോഭമാം മിഴികൾ
  തെരുതെരെയെന്നെ ആർദ്രമായ് തഴുകും
  വരികയായ് ഹൃദയ വനികയിൽ (അളകാ..)

  നീ മടി ചേർക്കും വീണയിലെൻ പേർ
  താമരനൂലിൽ നറുമണി പോൽ
  നീയറിയാതെ കോർത്തരുളുന്നൂ
  രാജകുമാരാ വരൂ വരൂ നീ
  മധുരമൊരാത്മഹർഷമാമൊഴിയിൽ
  മധുകണമാറുമാ നിമിഷം
  വരികയായ് പ്രമദ വനികയിൽ (അളകാ..)

 • രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ

  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

  പകലൊളി പോലുമീ ഹേമന്തസന്ധ്യയില്‍ കനലിതളായ്
  ചെറുനിഴലിന്‍ ചിരാതില്‍ മുനിഞ്ഞു സാന്ത്വനനാളം
  ഏകാന്തസഞ്ചാരിതന്‍ പാഴ്മോഹങ്ങളില്‍
  കുളിരല ഇളകുമോരണിനിത നിമിഷവും ഇതാ ഇതാ വിമൂകമായ്
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

  മപസ പപ മപസ മാപനി മപ മപധപ മപ രിമഗ
  ഗരിമാഗ സനിസ സനി റിസ നിധനി നിധ സനി ധപധപമഗ
  സഗമപനിസരിഗമഗസനിധപമഗാപ
  കേഴുകയല്ലോ തോരാത്ത മനവുമായ്‌ പൂമ്പുഴകള്‍
  മണിക്കുയിലിന്‍ സ്വനങ്ങളില്‍
  എങ്ങോ സാന്ദ്രവിലാപം
  വിതുമ്പുന്നു നീലാംബരി ഈ സാരംഗിയില്‍ ജതികളില്‍ ഒഴുകിയ നൂപുര മഞ്ജരി
  ഇതാ ഇതാ വിമൂകമായ്
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

  നിന്‍റെ നിരാമയ തുഷാരഹാരം പൊഴിയുകയായ്‌
  പൊന്മുളതന്‍ കിനാവുകള്‍
  മെല്ലെ തേങ്ങുകയായ്
  ആലോലമന്ദാരിയായ് വെണ്‍മേഘങ്ങളില്‍
  തളിര്‍ വെയിലുരുകിയ തരളിതനിമിഷവും ഇതാ ഇതാ വിമൂകമായ്

  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ ശ്രുതിയില്‍ നിറയൂ
  മൃദുല വിഷാദ ഗീതമേ
  രജനീ ഉണരൂ...

 • യാമം മോഹനയാമം

  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  പൊന്നഴകേഴും വിരിയാറായ് മഴവില്‍പ്പടവില്‍
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

  കൊഞ്ചി കോമള രാഗം
  ഉള്ളം കുളിരും വീണാനാദം
  മിഴിനീര്‍പ്പൂവിന്‍ ഹൃദയം നിറയെ മോഹാവേഗം
  മന്ദം മന്ദം ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

  മണ്ണിന്‍ സ്നേഹം പോലെ
  കാണാക്കിളികള്‍ ദൂരെ പാടി
  യമുനാതീരം തഴുകാന്‍ വെമ്പി തെന്നല്‍ക്കൈകള്‍
  മന്ദം മന്ദം ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  യാമം മോഹനയാമം നിറമേകി
  പൊന്നഴകേഴും വിരിയാറായ് മഴവില്‍പ്പടവില്‍
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി
  ആരോ തൂവിണ്ണിൻ മായാജാലം തേടി

 • ദേവീ ആത്മരാഗമേകാം

  അ അ അ അ അ അ......അ അ അ...അ അ അ... അ അ അ.. അ അ അ അ...
  ദേവീ..........

  ദേവീ
  ആത്മരാഗമേകാം കന്യാവനിയിൽ സുഖദം കളഗാനം
  പകരാനണയൂ ഗന്ധർവ വീണയാകൂ നീ ദേവീ..

  സാഗരങ്ങൾ മീട്ടും സോപാനഗീതമായ്
  നിറയും നിൻ ശ്രുതിയിൽ എൻ ഗാനാലാപം
  ഗ മ രി, രി മ പ നി ധ നി മ പ നി സാ നി സ നി,
  സ നി പ മ പ മ രി സ നി സ രി മ പ നി സ രി മ പ
  സാഗരങ്ങൾ മീട്ടും സോപാനഗീതമായ് നിറയും
  നിൻ ശ്രുതിയിൽ എൻ ഗാനാലാപം
  മദനയാമിനീ ഹൃദയസൌരഭം
  തരളമാം ശലഭങ്ങളായ്
  നുകരാൻ നീ വരൂ മന്ദം                         [ദേവീ]

  പാർവണങ്ങൾ തേടും വനചന്ദ്രകാന്തിയിൽ
  സോമം പോൽ പകരൂ നിൻ രാഗോന്മാദം (2)
  മഞ്ഞണിഞ്ഞൊരീ ഗന്ധമാദനം
  തളിരിടും മദമാകുവാൻ മഴവിൽത്തേരിറങ്ങീ ഞാൻ           [ദേവീ]

 • ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ താരകം

  അ അ അ.... അ അ അ..
  അ അ അ അ.. അ അ അ അ ...അ അ
  ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ താരകം
  സായാഹ്നസാനുവിൽ വിലോലമേഘമായ്
  അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും നിന്നിൽ
  അമൃതകണമായ് സഖീ ധന്യനായ് [ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

  സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന വാരിജങ്ങളും
  ശുഭരാഗരൂപിയാം നവനീതചന്ദ്രനും (2)
  ചൈത്രവേണുവൂതും അ അ അ അ...അ അ അ
  ചൈത്രവേണുവൂതും മധുമന്ത്ര കോകിലങ്ങളും
  മേളമേകുമിന്ദ്രനീലരാത്രി തേടവേ [ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

  ആലാപമായി സ്വരരാഗ ഭാവുകങ്ങൾ
  സ ഗ ഗ സ ഗ മ പ മ ധ പ മ പ മ മ ധ നി
  സ നി ധ ഗ മ ധ നി ധ മ സ ഗ മ ധ
  മ ഗ സ നി ധ പ ധ നി സ പ മ ഗ......
  ആലാപമായി സ്വരരാഗ ഭാവുകങ്ങൾ
  ഹിമബിന്ദു ചൂടും സമ്മോഹനങ്ങൾ പോലെ (2)
  വരവല്ലകി തേടും അ അ അ അ... അ അ അ..
  വരവല്ലകി തേടും വിരഹാർദ്രപഞ്ചമങ്ങൾ
  സ്നേഹസാന്ദ്രമാകുമീ വേദിയിൽ... [ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

 • പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം

   

  പൂക്കാലം വന്നൂ പൂക്കാലം
  തേനുണ്ടോ ചുണ്ടിൽ തേനുണ്ടോ
  പൂത്തുമ്പീ ചെല്ലപ്പൂത്തുമ്പീ
  ചൂടുണ്ടോ നെഞ്ചിൽ ചൂടുണ്ടോ
  കുരുന്നില കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ
  ഏഴുനിലപ്പന്തലൊരുങ്ങി
  ചിറകടിച്ചതിനകത്തെൻ
  ചെറുമഞ്ഞക്കിളി കുരുങ്ങി
  കിളിമരത്തിന്റെ തളിർച്ചില്ലത്തുമ്പിൽ
  കുണുങ്ങുന്നു മെല്ലെ കുരുക്കുത്തിമുല്ല (പൂക്കാലം...)

  പൂത്താരകങ്ങൾ പൂത്താലി കോർക്കും
  പൂക്കാലരാവിൽ പൂക്കും നിലാവിൽ (2)
  ഉടയും കരിവള തൻ ചിരിയും നീയും
  പിടയും കരിമിഴിയിൽ അലിയും ഞാനും
  തണുത്ത കാറ്റും തുടുത്ത രാവും
  നമുക്കുറങ്ങാൻ കിടക്ക തീർക്കും
  താലോലമാലോലമാടാൻ വരൂ
  കരളിലെയിളം കരിയിലക്കിളി
  ഇണങ്ങിയും മെല്ലെ പിണങ്ങിയും ചൊല്ലി (പൂക്കാലം..)

  പൂങ്കാട്ടിനുള്ളിൽ പൂ ചൂടി നിൽക്കും
  പൂവാകയിൽ നാം പൂമേട തീർക്കും (2)
  ഉണരും പുതുവെയിലിൻ പുലരിക്കൂടിൽ
  അടരും നറുമലരിൽ ഇതളിൻ ചൂടിൽ
  പറന്നിറങ്ങും ഇണക്കിളി നിൻ
  കുരുന്നു തൂവൽ പുതപ്പിനുള്ളിൽ
  തേടുന്നു തേടുന്നു വേനൽച്ചൂടിൽ
  ഒരു മധുകണം ഒരു പരിമളം
  ഒരു കുളിരല ഇരുകരളിലും  (പൂക്കാലം..)

  ----------------------------------------------------------------------------

   

 • നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ

  നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ
  നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ
  അകലെയകലെ എവിടെയോ
  നോവിൻ അല ഞൊറിഞ്ഞുവോ (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)

  നീലമേഘമേ നിന്റെയുള്ളിലെ
  നൊമ്പരങ്ങളും പെയ്തൊഴിഞ്ഞുവോ
  കണ്ണുനീർക്കണം കന്മദങ്ങളായ്
  കല്ലിനുള്ളിലും ഈറനേകിയോ
  തേങ്ങുമ്പോഴും തേടുന്നു നീ
  വേഴാമ്പലിൻ കേഴും മനം
  ഏതേതോ കനവിന്റെ
  കനിവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ
  നോവിൻ തിര മുറിഞ്ഞുവോ  (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)  പിൻ നിലാവുമായ് മാഞ്ഞ പഞ്ചമി
  രാക്കിനാവിൽ നീ യാത്രയാകയോ
  നീന്തി നീന്തി നിൻ പാൽ നയമ്പുകൾ
  പാതി തേഞ്ഞതും നീ മറന്നുവോ
  ശശികാന്തമായ് അലിയുന്നു നിൻ
  ചിരിയുണ്ണുവാൻ കിളിമാനസം
  ഓരോരോ കരിമേഘ നിഴലായ് മൂടുന്നുവോ
  രാവിൻ മിഴി നനഞ്ഞുവോ  (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)

 • യമുനാനദിയായൊഴുകും

  യമുനാനദിയായൊഴുകും
  പ്രേമകവിതാരസമണിയാം
  മഴവില്ലിതളായ്
  വിടരാം
  സ്വപ്‌നമിളകും മലർവനിയിൽ
  ഹേമാരവിന്ദങ്ങളോളങ്ങളിൽ
  നീരാടി
  നീന്തുന്നൊരീ സന്ധ്യയിൽ
  മധുരമായ് പടരുമീ തെന്നലിൽ

  (യമുനാനദിയായ്)

  അകലെയായ് വരിശകൾ പാടും
  കിളിയുമെൻ
  ശ്രുതിയിലുണർന്നു
  അരികെ നിൻ മോഹമരന്ദം
  നുകരുവാൻ
  സ്വർഗ്ഗമൊരുങ്ങി
  മൂവന്തി മീട്ടുന്ന സ്വരലയലഹരിയിൽ
  അത്രമേൽ
  ആലോലയായ്
  ആലോലമാടുന്ന നന്ദനവനികയിൽ
  അത്രമേൽ അനുരാഗിയായ്
  സഖിയെൻ
  ഹൃദയം നിറയാൻ
  ഇനിയീ കുടിലിൽ വരുമോ

  (യമുനാനദിയായ്)

  ഗോപുരം
  നെയ്‌ത്തിരി നീട്ടി
  ഓർമ്മകൾ തംബുരു മീട്ടി
  കുഴലുകൾ കീർത്തനമേകി

  തവിലുകൾ താളമണിഞ്ഞു
  പൂത്താലിയേന്തുന്ന കൈകളിൽ
  ഇനിയുമൊരാലസ്യമെന്തേ
  സഖീ
  പുതുമോടിയുണരും കുവലയമിഴികളിൽ
  ഉന്മാദമേന്തേ സഖീ
  ഹൃദയം കവിയും
  കനവിൽ
  മദമോ മധുവോ പറയൂ

  (യമുനാനദിയായ്)

ലേഖനങ്ങൾ

Post datesort ascending
Article കലാലയ ജീവിതവും പ്രണയ നഷ്ടങ്ങളും ഗൃഹാതുരത്വവും നിറയുന്ന '4 Years' Sat, 26/11/2022 - 13:22
Article കലാലയ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതുമുഖങ്ങളും ശ്രദ്ധേയ താരങ്ങളുമായി വാസുദേവ് സനൽ-മനോജ് ഭാരതി ടീമിന്റെ 'ഹയ' നവംബർ 25ന്. Sat, 19/11/2022 - 15:43
Article കലാലയജീവിതവും പ്രണയവുമായി രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ Sun, 06/11/2022 - 14:52
Article ‘അപ്പന്റെ’ വിജയലഹരിയില്‍ -സംവിധായകന്‍ മജു സംസാരിക്കുന്നു വ്യാഴം, 03/11/2022 - 18:05
Article വാണിജയറാമിന്റെ ഇഷ്ടഗാനം ബുധൻ, 26/10/2022 - 13:35
Article പാല്‍തു ജാന്‍വര്‍-തൊഴില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥത മൃഗപരിപാലനത്തിലും ആനിമേഷന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ജോലിയിലും Sat, 22/10/2022 - 22:27
Article RORSCHACH - A SLOW PACED SLOW POISON..!! | സിനിമ റിവ്യൂ Sat, 08/10/2022 - 00:09
Article കാത്തിരുന്ന അവസരം - സൂര്യ Mon, 03/10/2022 - 18:43
Article ഋഷബ് ഷെട്ടി... ഇങ്ങള് ജിന്നാണോ? Sun, 02/10/2022 - 20:18
Article വഴി മാറി... മുണ്ടക്കല്‍ ശേഖരന്‍ Sun, 02/10/2022 - 18:26
Article ഗാന്ധിജി സിനിമയിൽ... Sun, 02/10/2022 - 12:44
Article രസിപ്പിച്ച് ജയറാം ചിന്തിപ്പിച്ച് വിക്രം ബുധൻ, 28/09/2022 - 20:21
Article ആപ്പിൾ പോലുള്ള മമ്മൂട്ടി - രജനികാന്തിൻ്റെ വൈറൽ പ്രസംഗം ചൊവ്വ, 27/09/2022 - 21:13
Article ഗൗരീശപട്ടത്ത് നിന്നും ഗോവയിലേയ്ക്ക് വെള്ളി, 23/09/2022 - 20:47
Article ഉലകിതിനോടും പൊരുതിടുമിനി ഞാൻ - ഗുരു സോമസുന്ദരത്തിൻ്റെ കഥ വെള്ളി, 23/09/2022 - 18:32
Article നാഗവല്ലിയുടെ ചിത്രം-മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ കാലഭ്രംശം ബുധൻ, 21/09/2022 - 23:06
Article രണ്ട് തലമുറകളുടെ സംഗമകഥ ബുധൻ, 21/09/2022 - 19:59
Article യാത്ര - ചെരാതുകളുടെ തെളിച്ചം | യാത്രയുടെ 37 വർഷങ്ങൾ ബുധൻ, 21/09/2022 - 14:52
Article സിനിമ-സീരിയൽ അഭിനേത്രി രശ്മി ജയഗോപാൽ അന്തരിച്ചു Mon, 19/09/2022 - 12:11
Article "ആരാടോ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ? പോയി സിനിമ എടുക്കടോ...അല്ല പിന്നെ!" Sun, 18/09/2022 - 12:25
Article നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവർ അർഹിക്കുന്നു... Attention Please | സിനിമ റിവ്യൂ Sat, 17/09/2022 - 14:27
Article അനശ്വരനാകുക... പിന്നെ മരിക്കുക ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 20:13
Article ഫ്രഞ്ച്-സ്വിസ് സംവിധായകൻ ജീൻ-ലൂക്ക് ഗോദാർഡ് അന്തരിച്ചു ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 15:48
Article കുപ്പിയിൽ നിന്നും എമർജെൻസിയിലേയ്ക്ക്... ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 14:28
Article ഇരുപതു രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുനൂറ്റി അമ്പത് കോടിയിലേക്ക് Mon, 12/09/2022 - 21:12
Article ജൂണ്‍ മുതല്‍ പാല്‍തു ജാന്‍വര്‍ വരെ - ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ചൊവ്വ, 06/09/2022 - 19:16
Article പാൽതു ജാൻവർ - അതീവ ഹൃദ്യവും രസകരവുമായ കൊച്ചു സിനിമ --സിനിമ റിവ്യൂ വെള്ളി, 02/09/2022 - 16:29
Article പ്രശസ്ത ​ഗായകൻ ബംബ ബാക്യ അന്തരിച്ചു വെള്ളി, 02/09/2022 - 13:31
Article ശുഭകരമല്ലാത്ത ഈ കാലത്തിനു 'ശുഭയാത്ര' നൽകുന്ന ഓണക്കാഴ്ച്ച ബുധൻ, 31/08/2022 - 22:02
Article സ്പീൽബർഗിൻ്റെ E T - യും സത്യജിത് റേയുടെ ഏലിയനും ബുധൻ, 31/08/2022 - 12:55
Article സംഗീത സംവിധായകന്‍ ജോൺ പി വർക്കി അന്തരിച്ചു Mon, 29/08/2022 - 23:17
Article ഇന്നും നിറം മങ്ങാത്ത "വൈശാഖ സന്ധ്യ"യുടെ ചുവപ്പ്... Mon, 29/08/2022 - 23:09
Article ശ്രീധന്യ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് - സ്വാഭാവിക അഭിനയ പ്രകടനത്തിന്റെ ബിരിയാണി രസം -സിനിമ റിവ്യൂ Sat, 27/08/2022 - 14:00
Article കോഴിക്കോട്ടെ നാരായണന്മാർ വ്യാഴം, 25/08/2022 - 20:54
Article ചലച്ചിത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ ആർ. സോമശേഖരൻ അന്തരിച്ചു Mon, 22/08/2022 - 08:52
Article തിരുമുറിവ് മുതൽ തല്ലുമാല വരെ - വേഷപ്പകർച്ചയുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ബുധൻ, 17/08/2022 - 19:47
Article തല്ലുമാല - ഇടിപൊളിയുടെ വല്യ പെരുന്നാൾ, ടോവീനോയുടെ ഗ്ലാമർ പെരുങ്കളിയാട്ടം - സിനിമ റിവ്യൂ വെള്ളി, 12/08/2022 - 16:26
Article ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് - സാധാരണക്കാരന്റെ നിയമ പോരാട്ടം - സിനിമ റിവ്യൂ വ്യാഴം, 11/08/2022 - 17:50
Article നടൻ സജീദ് പട്ടാളം അന്തരിച്ചു Sat, 06/08/2022 - 18:34
Article പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജി.എസ്.പണിക്കർ അന്തരിച്ചു വ്യാഴം, 04/08/2022 - 11:34
Article നിര്‍മ്മാതാവ് ശാരദ കൊട്ടാരക്കര അന്തരിച്ചു ബുധൻ, 27/07/2022 - 21:22
Article നിങ്ങളെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മലയൻകുഞ്ഞ് | സിനിമാ റിവ്യൂ ചൊവ്വ, 26/07/2022 - 18:33
Article പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജെ ഫ്രാൻസിസ് അന്തരിച്ചു Mon, 25/07/2022 - 19:27
Article മഹാവീര്യർ -- ധീരമായ പരീക്ഷണം I സിനിമാ റിവ്യൂ Mon, 25/07/2022 - 16:29
Article പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജി ആർ ദാസ് അന്തരിച്ചു Mon, 25/07/2022 - 10:20
Article 2020ലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു വെള്ളി, 22/07/2022 - 19:37
Article മഹാവീര്യരിലെ വീരന്മാർ ബുധൻ, 20/07/2022 - 17:38
Article വിമെൻസ് കോളേജിലെ ദുൽഖറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ ആകുന്നു ചൊവ്വ, 19/07/2022 - 10:27
Article m3dbcafe ലോഞ്ച് ചെയ്തു Sun, 17/07/2022 - 16:02

Entries

Post datesort ascending
Artists അർച്ചന Sat, 21/01/2023 - 18:33
Artists സുനിൽ കുമാർ വ്യാഴം, 05/01/2023 - 15:24
Film/Album ഗറില്ല Mon, 12/12/2022 - 17:21
Lyric ഓ പ്രാണനാഥ പൂമെയ് തളരവേ.. വ്യാഴം, 08/12/2022 - 21:10
Artists രമണ വ്യാഴം, 08/12/2022 - 21:07
Lyric അമ്പെയ്യാൻ കാക്കും കണ്ണ് വ്യാഴം, 08/12/2022 - 21:06
Lyric ആകാശം നിൻ സ്വന്തം താൻ വ്യാഴം, 08/12/2022 - 21:02
Artists ജോൺസൺ മുളയറ Sun, 04/12/2022 - 17:42
Artists പല്ലിശ്ശേരി ചൊവ്വ, 29/11/2022 - 22:40
Artists ടിമ്മി ചൊവ്വ, 29/11/2022 - 13:01
Lyric നഗുമോ - ത്യാഗരാജ കൃതി Sun, 27/11/2022 - 19:54
Lyric അയ്ഗിരി നന്ദിനി Sun, 27/11/2022 - 19:50
Lyric ഗോവിന്ദം വെൺമയം Sun, 27/11/2022 - 19:45
ബാനർ നൈൻ ജെംസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ബുധൻ, 23/11/2022 - 22:26
Artists ബാബു ചൊവ്വ, 22/11/2022 - 22:29
Lyric ആശാനികുഞ്ജത്തിൽ (Sad) Sat, 19/11/2022 - 20:41
Artists ജാൻസി ബുധൻ, 16/11/2022 - 21:08
Artists രാജകുമാരി Sun, 13/11/2022 - 20:25
Artists പി. എ. അസീസ് Sun, 13/11/2022 - 20:24
Artists ലാൽജി ജോർജ് വെള്ളി, 11/11/2022 - 19:57
Film/Album 96ലെ ഓണപ്പാട്ടുകൾ Mon, 07/11/2022 - 14:33
Film/Album 4 ഇയേഴ്സ് Sun, 06/11/2022 - 14:45
Artists രാജു വ്യാഴം, 03/11/2022 - 20:17
Artists ആറ്റുകാൽ ശശി Mon, 31/10/2022 - 15:21
Artists കെ ജി സുകുമാരൻ നായർ വെള്ളി, 21/10/2022 - 19:33
Artists ശങ്കര ലക്ഷ്മി Mon, 17/10/2022 - 21:44
Artists മുരളി മേനോൻ Mon, 17/10/2022 - 21:08
Artists രാജശേഖർ Mon, 17/10/2022 - 21:02
Artists ജയശ്രീ Sat, 15/10/2022 - 14:33
Artists ജോളി മാത്യു ബുധൻ, 12/10/2022 - 19:46
Artists ലീല പ്രിയ ബുധൻ, 12/10/2022 - 19:45
Artists നന്ദിനി ബുധൻ, 12/10/2022 - 19:15
Artists അയൂബ് ബുധൻ, 12/10/2022 - 19:13
Artists രമേശ് ബുധൻ, 12/10/2022 - 19:12
ബാനർ ചാരുലത ബുധൻ, 12/10/2022 - 19:11
Artists വിജയനാഥ് ബുധൻ, 12/10/2022 - 18:43
Film/Album തേർവാഴ്ച ചൊവ്വ, 11/10/2022 - 21:28
Artists ബിയാട്രീസ് ആന്റണി ചൊവ്വ, 11/10/2022 - 21:01
Artists രാഗിണി ബുധൻ, 05/10/2022 - 20:56
Artists ജയശ്രീ ടി Sun, 02/10/2022 - 21:37
Artists വസന്ത് കുമാർ വ്യാഴം, 29/09/2022 - 19:40
Lyric ആഷാഢത്തിലെ ആദ്യദിനത്തിലെന്‍ Sun, 18/09/2022 - 19:45
Artists കൃഷ്ണൻകുട്ടി Sat, 17/09/2022 - 19:46
നിർമ്മാണം കെ.എ. സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് Sat, 17/09/2022 - 19:27
ബാനർ നഗരി മേനക കമ്പയിൻസ് Sat, 17/09/2022 - 19:24
Artists വായു നന്ദന റാവു Sat, 17/09/2022 - 19:01
Film/Album ഐ ലൗ യു Sat, 17/09/2022 - 18:59
Artists മഹേശ്വരി ശ്രീറാം ചൊവ്വ, 13/09/2022 - 01:13
Lyric ദൂരേ കരളിലുരുകുമൊരു വെള്ളി, 09/09/2022 - 12:33
Artists നെടുമുടി മണി ചൊവ്വ, 06/09/2022 - 19:37

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
പനിനീർപ്പൂക്കൾ Sat, 21/01/2023 - 18:38
അർച്ചന Sat, 21/01/2023 - 18:33
ലീലാ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വെള്ളി, 20/01/2023 - 21:23
തകിലുകൊട്ടാമ്പുറം വെള്ളി, 20/01/2023 - 21:22
ജയപ്രകാശ് വെള്ളി, 20/01/2023 - 21:19
സ്വർണ്ണപ്പക്ഷികൾ വെള്ളി, 20/01/2023 - 21:17
കടത്ത് വ്യാഴം, 19/01/2023 - 22:56
കള്ളൻ പവിത്രൻ വ്യാഴം, 19/01/2023 - 21:02
രാജേഷ് കെ എബ്രഹാം വ്യാഴം, 19/01/2023 - 19:22
മിന്നാരം വ്യാഴം, 19/01/2023 - 13:58
താരാ തോമസ് വ്യാഴം, 19/01/2023 - 13:56
വാടകവീട്ടിലെ അതിഥി വ്യാഴം, 19/01/2023 - 08:32
പൂജാബിംബം മിഴി തുറന്നു ബുധൻ, 18/01/2023 - 11:17
ജീവാംശമായ് താനേ ബുധൻ, 18/01/2023 - 11:15
പിണക്കമാണോ ബുധൻ, 18/01/2023 - 11:11
ജോളി ബുധൻ, 18/01/2023 - 07:17
ഇളനീർ ബുധൻ, 18/01/2023 - 07:15
ഗംഗാധരൻ പിള്ള Sat, 14/01/2023 - 20:40
അർച്ചന ടീച്ചർ Sat, 14/01/2023 - 20:09
വലുതായൊരു മരത്തിന്റെ വ്യാഴം, 12/01/2023 - 13:55
മഹേഷ് സോമൻ Mon, 09/01/2023 - 14:18
തങ്കം Sat, 07/01/2023 - 22:31
ദേവി നീയേ Sat, 07/01/2023 - 22:29
സുനിൽ കുമാർ വ്യാഴം, 05/01/2023 - 15:24
പൂവിനെ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു Mon, 02/01/2023 - 14:37
കെ പി ശശി Sun, 25/12/2022 - 18:52
സോപാ‍നം വെള്ളി, 23/12/2022 - 11:11
ജഗൻ അപ്പച്ചൻ വെള്ളി, 23/12/2022 - 11:10
ചാമരം വെള്ളി, 23/12/2022 - 10:22
യാരോ ഒരാൾ വെള്ളി, 23/12/2022 - 00:04
ലേവ്യ 20:10 വ്യാഴം, 22/12/2022 - 12:53
ആർട്ടിസ്റ്റ് ചൊവ്വ, 20/12/2022 - 10:52
അപരന്മാർ നഗരത്തിൽ ചൊവ്വ, 20/12/2022 - 10:50
ദയ ചൊവ്വ, 20/12/2022 - 10:48
കണ്ടതും കേട്ടതും ചൊവ്വ, 20/12/2022 - 10:43
രുദ്രപ്രതാപ് ചൊവ്വ, 20/12/2022 - 10:41
മയിൽ‌പ്പീലി വെള്ളി, 16/12/2022 - 19:41
ഗറില്ല Mon, 12/12/2022 - 17:21
ഞാൻ കാതോർത്തിരിക്കും വെള്ളി, 09/12/2022 - 21:31
രമണ വ്യാഴം, 08/12/2022 - 21:07
ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം വ്യാഴം, 08/12/2022 - 20:58
ലോറൻസ് ഗാൽബർട്ട് വ്യാഴം, 08/12/2022 - 08:01
നാദം (മറ്റൊരു പ്രണയകാലത്ത്) വ്യാഴം, 08/12/2022 - 08:00
കോട ബുധൻ, 07/12/2022 - 10:50
നിൻ മിഴിമുനയിൽ ബുധൻ, 07/12/2022 - 10:48
താരാട്ട് ചൊവ്വ, 06/12/2022 - 20:37
അടിമച്ചങ്ങല Mon, 05/12/2022 - 21:09
ഒരിടത്തൊരു മന്ത്രവാദി Sun, 04/12/2022 - 21:00
പഞ്ചാര പ്രൊഫസ്സർ Sun, 04/12/2022 - 18:15
എല്ലാം നിനക്കു വേണ്ടി Sun, 04/12/2022 - 18:07

Pages