അപർണ്ണ ഗോപിനാഥ്

Aparna Gopinath

അഭിനേത്രി. എ ബി സി ഡി എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെത്തി.