ഖത്തറിൽ നിന്നും വന്ന കത്തിനു

 

 

ഖത്തറിൽ നിന്നും വന്ന കത്തിലു
അത്തറു മണക്കുന്നു
അത്തറു മണക്കുന്നു
(ഖത്തറിൽ..)
കത്തു പഠിച്ചൊരു സുന്ദരി ബീബി
മുത്തി മണക്കുന്നു
(ഖത്തറിൽ...)

കത്തിന്നുള്ളിൽ നിന്നും മൊഹബ്ബത്ത് പരക്കുന്നു (2)
കാത്തിരുന്ന പെണ്ണിൻ കണ്ണിനു മത്തു പിടിക്കുന്നു
അവൾ കിനാവ് കാണുന്നു
(ഖത്തറിൽ...)

മാനം നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ട്
മന്ദഹസിക്കുന്നു (2)
മണിമാരന്റെ വരവും കാത്ത് കണക്കു കൂട്ടുന്നു
അവൾ കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നു
(ഖത്തറിൽ...)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Khatharil ninnum

Additional Info