അർഷിൽ പിസവായ്

 

അർഷിൽ പിസവായ് ഒളിവേ
ആരംഭമേറുന്ന നബിയേ
ഹാറ്റും നബിയേ ഷറഫേ
ഹയറിൻ തികവേ ഹവേലേ
അൽ അമീൻ ആയോരാ
അഷ് റഫുൽ മദ്ദൂരേ
സൽ സഫീൽ തന്നോരെ
ഷാഫിയേ നബിയോരേ

ദീൻ വിധി ഓതിയ മെഹദൂദേ
സ്വർഗ്ഗീയ നൂറേ ആറ്റൽ നബിയേ
ആഹിറുലബിയ നേതാവേ
അൽ അമീൻ ആയോരാ
അഷ് റഫുൽ മദ്ദൂരേ
സൽ സഫീൽ തന്നോരെ
ഷാഫിയേ നബിയോരേ
ഹഖിനെ ഖക്കായ് കാട്ടി
ഹന്തിനാൽ പൊലിവുകളൂട്ടി
സൗഭാഗ്യനൂറേ താഹറസൂലേ
ഹയ് ലിമുകൾ ഖൽബിൻ മെഹബൂബേ
അൽ അമീൻ ആയോരാ
അഷ് റഫുൽ മദ്ദൂരേ
സൽ സഫീൽ തന്നോരെ
ഷാഫിയേ നബിയോരേ
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Arshil pisavaai

Additional Info