യാസീമുസമിലരേ

 

യാസീമുസമിലരേ യാ റസൂലള്ളാ
ഹാഷിമു ബഷരേ യാ ഹബീബുള്ളാ
ആമിനാബീവിയിൽ ഒലിവായ് വന്നവരേ
അസുമുൽ അബിയായ് തെളിവായസയ്തരേ
മർതബയേറിയ നൂറള്ളാ
മുത്തുമുഹമ്മദ് സല്ലള്ളാ
മുന്തിയ ദീവിൻ ചിന്തകളാൽ
മനം മാറ്റിയ രൂഹുതരേ
യാനബി യാസെയ്തി വാഹാറസൂലരേ ശഭി
(യാസീമുസമിലരേ/.......)

ഹയറിൻ കനകനിലാവല്ലേ
ഖൽബിൽ നിറയും ഒളിവല്ലേ
ഉദ് ഹതുടയോൻ ആദരമേകിയ
അമ്പിയ രാജരേ
യാ നബീ യാഹേമിബ്വാഹാറസൂലരേശഭി
(യാസീമുസമിലരേ/.......)
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Yaaseemusamilare

Additional Info