ദുനിയാവിൽ ഞാനൊരു

 

ദുനിയാവിൽ ഞാനൊരു വിരുന്നുകാരൻ
ദുഃഖത്താൽ അലയുന്നൊരു പടുയാചകൻ
ദൈവമെന്ന ശക്തിയെ മറന്ന യാത്രികൻ
ദേഹി തൻ നൊമ്പരങ്ങൾ പാടും ശോകഗായകൻ
(ദുനിയാവിൽ....)

മോഹമെന്ന സാത്താനെ പിൻ തുടർന്നു ഞാൻ
ഇന്നു മോക്ഷമെന്ന സലിലത്തെ തേടുന്നു ഞാൻ
മോദമെന്തെന്നറിയാതെ നീറിടുന്നു ഞാൻ
ഇന്നു കേഴുന്നു പാടുന്നു ഖൽബകം പുകഞ്ഞു ഞാൻ
(ദുനിയാവിൽ....)

രക്ഷയെന്നും നീ മാത്രമാണെന്റെ നാഥാ (2)
രക്ഷയേകി എന്നിൽ നീ കനിവേകണേ
കുമ്പിടുന്നു നാഥാ ഇനി എന്നും നിൻ മുന്നിൽ
ഇന്നും കേഴുന്നു ചാടുന്നു റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ
(ദുനിയാവിൽ....)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Duniyavil njanoru

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം