മുത്തുറസൂലിൻ നാട്

 

മുത്തു റസൂലിൻ നാട് മനസ്സിൽ നിറയും നാട്
അഹമ്മദ് നബിയല്ലേ ഫിർ ദൗസിൻ മലരല്ലേ
കനവിൻ കുളിരായ് തഴുകിയ നൂറല്ലേ
ലോകപ്രവാചക രാജാ വാനങ്ങളേകിയ താജാ
കേഴുന്നോരന്തിമ നാളിൽ
കാരുണ്യമായിടും താജ
ഖാഷിമിയിൽ വന്നോരേ ആമിന തൻ പുന്നാരേ
സ്നേഹമൊഴി തന്നോരേ സത്യനബി മുത്താരേ
സത്യനബി മുത്താരേ

ബദറിൽ വിളങ്ങിയ സോജാ
ഉലകം വാഴ്ത്തിയ രാജാ
ചേർന്നിടും മഹിഷര നാളിൽ
സൗഭാഗ്യം ഏകിടും ത്വാഹ
യാതനകൾ തീർത്റ്റൊരേ യോഗ്യതകൾ തന്നോരേ
തിന്മകളെ തീർത്തൊരേ പുണ്യ റസൂൽ യാസീമേ
പുണ്യ റസൂൽ യാസിമേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Muthurasoolin Naadu

Additional Info