സുബ‌ഹി കുളിരിൽ

 

സുബ് ഹി കുളിരിൽ വിരിയും മലരോ
സുബ് ഹാനേകിയ മലരിൻ മണമോ
പാലൊളി തൂകും പൂങ്കമനഴകോ
പൂതികൾ നിറയും നെഞ്ചിൻ നിനവോ
ആനന്ദപൂത്തിരി നാളല്ലേ
ഓ ആശിച്ച മംഗളമിന്നല്ലേ
കളി ചിരി കാണുവാൻ  പുളകം ചൂടിക്കാൻ
കഥയിലെ ഷാജഹാൻ വരവായി മണവാട്ടി
തേനുണ്ടു കൂടാൻ തന്തിനാ പാടാൻ
പൂമഞ്ചം തേടി വരവായ്
ചേലൊത്ത ഹൂറി നിന്നുടെ ഖൽബിൽ
താഴിട്ട വാതിൽ തുറന്നു

മനീമുല്ല പൂമണം ഒഴുകും കുളിർ കാറ്റിൽ
മനസ്സൊത്തു ചേരുവാൻ വരവായ് പുതുമാരൻ
സുബ് ഹത്തിലേതോ പൂമരച്ചോട്ടിൽ
മാരിമ്പം കൊള്ളാൻ കൊതിയായ്
മച്ചിട്ട കണ്ണിൽ തുടി തുടി കണ്ടു
കസവിട്ടു തുളുമ്പും പൂവേ
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Subahi Kuliril

Additional Info