ഡോ ജയൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ

Name in English: 
Jayan Gopinathan Nair
Jayan Gopinathan Nair
Alias: 
ഡോ ജയൻ
സീരിയൽ