ജൈസേ ജോസ്

Jaise Jose
ജൈസേ ജോസ്
ജെസേ ജോസ്
ജെയ്സ് ജോസ്

ജൈസേ ജോസ് , 3 ഡോട്ട്സ് ,ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് ,ഒന്നും മിണ്ടാതെ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു