വർത്തമാനകാലം

Released
Varthamanakalam
കഥാസന്ദർഭം: 

അരുന്ധതി മേനോൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്ന മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ അവർ അവൾക്ക്‌ നൽകുന്നത് വേദനയും നഷ്ടവും മാത്രം. സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും പൂവണിയാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വർത്തമാനകാലം

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: