ഉടലാഴം

Released
Udalazham
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 December, 2019

Udalaazham - Official Trailer | Unnikrishnan Avala | Sithara Krishnakumar, Mithun Jayaraj | Bijibal

Udalaazham Teaser Ft Anumol, Mani| Unnikrishnan Avala | Sithara Krishnakumar,Mithun Jayaraj| Bijibal

Udalaazham Teaser Ft Indrans, Mani| Unnikrishnan Avala| Sithara Krishnakumar,Mithun Jayaraj |Bijibal

Udalaazham Teaser Ft Joy Mathew,Mani|Unnikrishnan Avala| Sithara, Mithun Jayaraj|Bijibal |Aashiq Abu