പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ

Released
Poojaikkedukkatha pookkal
കഥാസന്ദർഭം: 

പൂജയ്ക്കുള്ള പൂക്കളിറുത്തു വരാൻ മുത്തശ്ശി പറയുമ്പോൾ, കുട്ടികളായ ശാരദയും ഇന്ദിരയും പൂക്കളിറുത്ത് മുത്തശ്ശി നൽകുന്നു.  ഇന്ദിര കൊണ്ടുവന്ന പൂക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി, ശാരദ കൊണ്ടുവന്ന പൂക്കൾ പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കളാണെന്നും, കൊണ്ടുപോയി കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ഇട്ടേയ്ക്കെന്നും പറയുന്നു.  അപ്പോൾ, ശാരദയുണ്ടോ അറിയുന്നു ജീവിതത്തിൽ താനും ഒരു പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂവായി മാറും എന്ന്. 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

poojakkedukatha pookal poster