ക്ഷേത്രമേതെന്നറിയാത്ത തീർത്ഥയാത്ര

ക്ഷേത്രമേതെന്നറിയാത്ത തീർത്ഥയാത്ര...
മൂർത്തിയേതെന്നറിയാത്ത കൊടുംതപസ്യ..
തളർന്നാലും വീഴാത്ത തപസ്വിനി നീ..
ഇനിയെന്നാണിനിയെന്നാണീ യാത്ര..


വ്യർത്ഥമാം സ്വപ്നങ്ങൾ നിൻ വഴിയിൽ
ജീർണ്ണ സത്രങ്ങൾ പോലെ തെളിയുമ്പോൾ..
തീരാത്ത ദു:ഖത്തിൻ മാറാപ്പിൽ തലവച്ചു...
തീരാത്ത ദു:ഖത്തിൻ മാറാപ്പിൽ തലവച്ചു
നീ നിന്റെ രാത്രികൾ ചിലവഴിക്കും..

(ക്ഷേത്രമേതെന്നറിയാത്ത)

കൈയ്യിൽ നീ ഏന്തുന്ന ജപമാല
ആരും കാണാതെ നീയൊഴുക്കും ബാഷ്പധാര..
പിന്നിൽ ശൂന്യത മുന്നിലും‍ ശൂന്യത...
പിന്നിൽ ശൂന്യത മുന്നിലും‍ ശൂന്യത
നടുവിൽ ജീവിതമാം പ്രഹേളിക...

(ക്ഷേത്രമേതെന്നറിയാത്ത)

 

 

.

gKWX76GuimM