ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ

onnu muthal poojyam vare
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1986

onnu muthal poojyam vare poster