കാർത്തിക

Karthika
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 May, 1968