അവിടത്തെപ്പോലെ ഇവിടെയും

Avidatheppole Ivideyum (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 January, 1985

aviduthe pole ivideyum poster