അദ്ധ്യാപിക

Released
Adhyapika
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 September, 1968