മന്നിടം പഴയൊരു മണ്‍വിളക്ക്

മന്നിടം പഴയൊരു മണ്‍വിളക്കാണതില്‍
നിന്നെരിയും തിരിനാളം - നീയതില്‍
നിന്നെരിയും മലര്‍നാളം
എന്നും പൂവിട്ടൊരുക്കിയ പുലരികള്‍
എങ്ങോ പോയിമറഞ്ഞു
എന്നും കുങ്കുമം പൂശിയ സന്ധ്യകള്‍
എങ്ങോ പോയി  മറഞ്ഞൂ
എങ്ങോ പോയിമറഞ്ഞു

സ്നേഹം വറ്റിവരണ്ടൊരു ദീപം
ദാഹതപ്തമീ ഭൂമി
പൊലിയും മുന്‍പേ - പൊല്‍ത്തിരിനാളം
പൊലിയും മുന്‍പേ പൊല്‍ത്തിരി-
നാളമിതാളിക്കത്തുകയാണോ
ഇതാളിക്കത്തുകയാണോ

ഇല്ലിനി വേദന ഇല്ലാ ചേതന 
എല്ലാം എല്ലാം മാഞ്ഞോ
കത്തിയെരിഞ്ഞ കരിന്തിരി വീണ്ടും
കത്തിക്കാളുകയില്ലേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍
കത്തിക്കാളുകയില്ലേ - ഇനിയും 
കത്തിക്കാളുകയില്ലേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mannidam pazhayoru

Additional Info