കുണുക്കിട്ട കോഴി

Kunukkitta Kozhi
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 January, 1992