സിന്ദൂരസന്ധ്യയ്ക്ക് മൗനം

Sindoora sandhyakku Maunam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 December, 1982