ഇസബെല്ല

Isabella (Malayalam movie)
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 7 January, 1988