ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം

Released
Hridayam Oru Kshethram (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോക്ടർ രമേഷിന്റെ മുൻപിൽ അർബുദ ചികിത്സക്കായി ഒരു യുവാവും, അയാളുടെ ഭാര്യയും കടന്നുവരുന്നു.  അവളെക്കണ്ടതും ഡോക്ടർ രമേഷ് ഞെട്ടുന്നു - അവൾ മറ്റാരുമല്ല താൻ പ്രാണനുതുല്യം പ്രേമിച്ച പെണ്ണാണ്.  ഡോക്ടറും തന്റെ ഭാര്യയും പൂർവ്വ കാമുകീ-കാമുകന്മാരായിരുന്നു എന്ന വിവരം ആ യുവാവ് അറിയുമോ?  അറിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രതികരണമെന്തായിരിക്കും?  തന്നെ തഴഞ്ഞതിന് ഡോക്ടർ അവളോട് പ്രതികാരം തീർക്കുമോ?  പ്രതികാരം മാറ്റിവെച്ച് ഡോക്ടർക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്താൻ കഴിയുമോ?  ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുന്നു "ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം".

നിർമ്മാണം: