കാമം ക്രോധം മോഹം

Kamam krodham moham
Direction: 
Producer: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 September, 1975

kamam krodham kopam poster